چند نفرتون آن شرلی نگاه می کردين؟صبح روزهای جمعه(کارتونش...)!

دختر مو نارنجيه که خيلی نفس بود...کتابش که ديگه خفن ترينه...خيلی دوست داشتنيه...

اين آهنگ تيتراژش بود.

 

 

 

 

اين هم آدرس سايت رسمی فيلمش!مال کارتونش رو پيدا نکردم:

http://www.anne3.com/index2.html