می گم هيچ کدوم از شماها HTMLبلد نيستين؟
با و جود اين که يه کتاب راهنمای HTML 4 اونم با ۲۵۰۰ تومن از سرمايه ی زندگيم خريدم به کلفتی اين قدر<------------------>.بازم هيچی حاليم نيست.می خوام اين Tableصفحه رو يه کم تغيير بدم اگه ميدونين بايد چيکار کنم يه پيام بذارين توضيحات بعدی رو واستون ميل کنم.