نمی دونم چه جوريه رابطه ام با امام رضا نسبت به بقيه امام ها خيلی بهتره...شايد چون قابل دسترسيه...چون اون هم يه جورايی قبولم داره...حال و هوای حرمش هميشه بدجوری ميگيرتم...تابستون هرجور باشه ميام يه سری بهت ميزنم امام رضا جونم!

**هرچی سبزه گره زديم که افاقه نکرد...امروز هی شله زرد هم زديم...هی شله زرد هم زديم!