تا چند وقت پيش خيلی از خودم راضی بودم...شخصيت و اخلاق و فکرهام همونجوری بود که می خواستم باشه...اما خيلی وقته بسکه درگيريهای کوچيک و بزرگ روزمره ريخته رو سرم يادم رفته چی می خواستم باشم...هر روز بيشتر دارم از اون "خودم"  که دوستش داشتم دور ميشم...مثل اينکه ادم هر روز بيشتر توی يه دريا فرو بره...دارم توی اين روزمرگيهای بزرگ و کوچيک غرق ميشم...

يکی بياد منو در بياره!