خيلی بده که آدم نتونه احساساتش رو پنهان کنه!و من متاسفانه اينجوريم!

اگه از يکی بدم مياد در اولين نگاه می فهمه!اگه يه ذره هول بشم به شدت تابلو خواهد بود....کافيه ذوق کنم!ديگه هيچی...هيچ جوره هم بلد نيستم از اين تيريپای خفن بيام و سر کسی رو شيره بمالم و احساساتم رو قايم کنم يا يه جور ديگه نشون بدم....آخه اينم شد زندگی؟!