نمايشگاه کتاب رفتن هم خيلی حال ميده ها!

به ويژه وقتی که آدم با اين فرشته خانوم بره،۶ ساعت بگرده و آخرش فقط يه کتاب بخره!

"وروجک و آقای نقاش"

شماها خداييش بهتر استفاده کنين!