من زلزله نگاری بيش نيستم:((((

از جمعه تا الان به طور متوسط هر ربع ساعت يه بار يه زلزله خفيف احساس می کنم!اعصاب ديگه برام نمونده...همه اش دارم می لرزم!همه جام تيک گرفته!تا تونستم جوش زدم و از شدت عصبانيت همه اش رو هم تيکه پاره کردم و خلاصه يه وضعی شده خفنگ!

حسابی اوضاع قمر در عقربه...خلاصه اش زياد نزديک من نشين که خطريه!