یادم باشه که امشب شام می خواستیم نون و پنیر و گوجه بخوریم :دی چه شام شاهانه ای..بعد سر شب یه بسته بزرگ چی توز موتوری خوردیم دو نفرِی،  بعد تا آخر شب گشنه مون نشد و هیچی نخوردیم! شام مفید و مغذی : چی توز موتوری !