می دونم که باید هر روز بنویسم..هر روز! وگرنه دیوونه می شم.

احمق. خب چرا نمی نویسی؟