از یه طرف خروار خروار مطلب هست که می خوام بنویسم..از یه طرف لالمونی گرفتم...

 

این تنبلی خیلی رو اعصابمه..دلم می خواد بگم shit!