مهم نیست که چیزی به ذهنم نمیاد که بنویسم...باید چراغ این وبلاگ روشن بمونه!

یادم باشه بعدا در مورد خون دادن تو اون یکی وبلاگ بنویسم.