دارم مستند فرهاد رو می‌بینم...تو عالم هپروت خودم فکر می‌کنم وطنم، وطن شکوفا.وطن پر از هنرمند، وطن سرزنده، وطن آبستن تولد.

شبهای جمعه میریم کافه کوچینی، فرهاد می‌خونه:

یه شب مهتاب...

کاش دخترم اون ایران رو ببینه.