دو روز پیش اینجا ده ساله شد. باورم نمیشه.

کاش وقت بود که بنویسم از این ده سال ولی حیف که نیست...

ده سالگیت مبارک خونه آرزوهای یک دکتر کوچولو!