کودک درون جون حالش خیلی بده. وقت رسیدگی و بازی و تربیتی براش ندارم. فقط سعی می‌کنم یه جوری آروم نگهش دارم، با یه چیزی سرش گرم بشه که غر نزنه. کاری که احتمالا بعضی پدر مادرها هم می‌کنند. باجگیر شده. تقریبا یه روز در میون میرم آنلاین یه چیزی می‌خرم که خوشحالش کنم...اما کو خوشحالی...اثرش تا همون فردا یا پس فرداشه و بعد

باز روز از نو و روزی از نو

امیدوارم امسال که تموم بشه بتونم وقت بذارم یک کمی حالش رو بهتر کنم...نیلوفر‌جون بیچاره من، دوستت دارم! حتی اگه باور نداشته باشیبغلقلب

خدایا در این شرایط جیب پرپولی به من عطا کنآخ