دلم می‌خواد برم گوگل کنم

How can I make this world a better place

بعد واقعا جواب بیاد. منم برم بچسبم به همون کار.