حالا من خواستم رمانتیکش کنم ولی در واقع دوازده روز مونده...اما چند روز مونده برای رسیدن به اون آدمی که منم و گم شده؟