دلم می خواد یه مدتی فقط مواظب خودم باشم...

خسته شدم از مواظب یکی دیگه بودن