اين قالباتونم کشته مارو.تا ميای يکم قشنگش کنی همچين به هم ميريزه وناهنجار ميشه که خودتم وحشت می کنی.در نتيجه مجبور شدم قالب فراسو رو بردارم و اينو بذارم.
چطوره؟؟