دلم نیومد این یه بار رو نیام و دوباره خداحافظی نکنم.
فقط اومدم بگم:
دیگه دارم میرم.دلم براتون تنگ میشه!
وبه قول کت بالو:
دوستتون دارم،خوش بگذره . به امید یه دیدار خیلی خیلی زود!!