راستی من تا چند روز دختر عموم مياد پیشم.شايد نرسم بيام اينجا.