قرار بود همزادم تلفنش قطع بشه نياد انلاين اما من بدبخت کامبيوترم خراب شد....بنا بر اين تا اطلاع ثانوی از من خبری نخواهد بود....شايد هم تا اخر خرداد که امتحانامون تموم بشه...