عرض کنم خدمتتون که ما شنيده بوديم خيليا از طريق وبلاگ دوست پيدا می کنن.ولی فکر نمی کردم به اين زودی منم بتونم با کس تازه ای آشنا بشم.
ولی خوب حالا دارم ميرم که اولين دوست وبلاگی مو پيدا کنم.اما چند نکته خطاب به این دوست:
۱-ما بايد هدفمون اين باشه که وبلاگمون هرچه بيشتر توسعه پيدا کنه.در نتيجه ميشه يه محيط عمومی و من نمی تونم از اينجا باهات صحبت کنم.
۲-اما حدست در اون زمينه درست.ولی مگه آدمای غير عاقل!!! اونجا هستن که تو از کار غير عاقلانه من اين نتيحه رو گرفتی؟؟؟
در ضمن به اطلاع همگی برسونم من از امتحان فيزيک زنده بر گشتم ولی چه برگشتني!!!
خدا کنه مشروط نشم !! ديگه اينکه ديروز اينجا ۴ساعت برف اومد.ولی دريغ از يه ذره که رو زمين بمونه.اگه می نشست روی نارنج ها با برگ سبز درختا چی ميشد.حيف!