من يک مقداری افکارات به ذهنم رسيده که فکر نکنم خيلی بدجور باشه!!برای کمک به مهرانه قائمی که مبتلا به CFشده...يه بيماری وخيم ريوی...يه سری به اينجا بزنيد و راهنمايی....انتقاد پيشنهاد و اين حرفا رو پذيرا هستيم!!

http://mehranedarkhatarast.persianblog.ir

در ضمن فردا شبکه ۴ قراره يه فيلم مستند در باره مهرانه بذاره به اسم نفس....ساعت ۵ نگاه کنين حتما...