تبريک

           خانم شيرين  عبادی برنده

تبريک ميگم!!افتخاری بزرگ تر از اين برای  زنان ايران،و برای ايران متصورنبود و نيست...چه قدر خوبه که همه جا چراغون و اذين بنديه...اين هفته چه قدر خوش يمن و مبارکه....بريد همه جا بوق بوق بزنيد!بريد کيف دنيا رو بکنيد...بريد بزنيد و برقصيد که اين افتخار بيشتر از اينها جای خوشحالی داره...در ضمن مراسم استقبال سه شنبه ساعت ۹،فرودگاه مهرآباد!

اين هم گزارش تصويريه مراسمه!

**برنامه اون قرار  مهرانه به هم خورده و عوضش تو برنامه های ديگه ای که بعد بهتون خبر ميدم شرکت خواهيم کرد...