شش سال

کمه؟

زیاده!

نه کم نه زیاد...

خیلیی زیاد؟

یه عمره!

یا یه چشم به هم زدن...

شش سال خوبه؟

بده؟

فوق العاده است!

یا معمولیه؟

شش سال!

زیاده، فوق العاده است..هم یه عمره و هم یه چشم به هم زدن!

من می گفتم چرا این ویلیام 29 آوریل رو انتخاب کرده؟ نگو می دونسته با روز عقد ما یکیه :دی

 

/ 0 نظر / 3 بازدید