شفا

یک تسبیح بردار، و صدهزار بار بگو:

من مسوول راضی کردن بقیه نیستم

بعد هفتصدهزار بار بگو:

من مسوول زندگی خودم هستم

بعد سیصدهزار تا:

من مسوول شاد بودن خودم هستم

بلکه افاقه کنه!

/ 0 نظر / 4 بازدید